Menu
Your Cart

Οροι και Προϋποθέσεις

Η Εταιρεία μας TERRA PACK, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η χρήση της ιστοσελίδας από τους πελάτες μας γίνεται βάσει των κατωτέρω όρων και προδιαγραφών, με σεβασμό των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.


Η Εταιρεία TERRA PACK προσπαθεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προς το σκοπό αυτό. Τυχόν προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της, ωστόσο, οφειλόμενη σε παράγοντες ανεξάρτητους προς τη βούληση της Εταιρείας, δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.


Κανένα στοιχεία και καμία πληροφορία περιλαμβανόμενη στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή ή προτροπή κανενός είδους από πλευράς της Εταιρείας. Κάθε χρήστης / πελάτης επισκέπτεται και χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Η Εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει, κατά το μέγιστο δυνατό, την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Αναγνωρίζεται, ωστόσο, ότι ενδέχεται κάποιες φορές να μην είναι σε θέση να ελέγξει πλήρως το σύνολο των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην παρούσα.  


Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανήλικους, απαγορεύεται. Εφόσον, όμως, προκύψει τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, καθώς δεν είναι σε θέση πάντα να ελέγξει την ακρίβεια των χορηγούμενων στοιχείων των χρηστών / πελατών της Ιστοσελίδας. 


Οι χρήστες / πελάτες της παρούσας Ιστοσελίδας καλούνται να κάνουν χρήση της σύμφωνα με τα χρήση ήθη, τη συναλλακτική πρακτική και τους παρόντες όρους. Οφείλουν να απέχουν από συμπεριφορές παράνομες και καταχρηστικές. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να γεννηθεί αξίωση αποζημίωσης της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών / πελατών της Ιστοσελίδας με τους παρόντες όρους χρήσης και το ισχύον δίκαιο, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως ιδίως σε απαγόρευση της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας, καθώς και σε επεξεργασία, μετακίνηση και διαγραφή μηνυμάτων.


Κατά την είσοδο των χρηστών/πελατών στην παρούσα ιστοσελίδα, αυτοί, εφόσον επιθυμούν να προβούν σε αγορές, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς και προσφορές κ.λπ., χορηγούν προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται από την Εταιρεία μας σε αρχείο με αποκλειστικό σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, την ενημέρωσή τους για προσφορές, διαγωνισμούς, νέα προϊόντα κ.λπ., την προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας, καθώς και μελλοντική επικοινωνία. Στόχος των πληροφοριών αυτών είναι να καταστεί δυνατή η μέτρηση της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας, να διευκολυνθούν οι συναλλαγές με την Εταιρεία και να προσδιορισθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ανάγκες των πελατών μας.  Οι πληροφορίες που χορηγούνται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας / πελάτες μας δεν διανέμονται σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη με οιοδήποτε τρόπο.


Η Ιστοσελίδα αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας, εκτός αν ρητά σε ορισμένα σημεία γίνεται επιφύλαξη υπέρ των δικαιωμάτων τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση προσβολής των σχετικών δικαιωμάτων της, η Εταιρεία προστατεύεται από τη σχετική νομοθεσία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να κάνει χρήση σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων κ.λπ. που εμπεριέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, απαιτείται να λάβει άδεια από την Εταιρεία ή από τον τρίτο φορέα του σχετικού δικαιώματος. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να αναπαραχθεί ή παρουσιασθεί δημοσίως με κανένα τρόπο, χωρίς τη σχετική άδεια της Εταιρείας.


Προσωπικά Δεδομένα


Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς περιορισμούς και χωρίς να χρειάζεται να χορηγούν προσωπικά τους δεδομένα. Πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, τρόπος πληρωμής, αριθμός πιστωτικής κάρτας και ηλεκτρονική διεύθυνση χορηγούνται οικειοθελώς μόνο από όσους χρήστες επιθυμούν να παραγγείλουν κάποιο από τα προϊόντα μας, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας με σκοπό την ενημέρωσή τους ανά τακτά διαστήματα ή να στείλουν e-mail.
Πληροφορίες ζητούνται από τους χρήστες της σελίδας κατά την εγγραφή τους ή με σκοπό την εκτέλεση παραγγελίας ή για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό ή για την ενεργοποίηση υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet. Πέραν των άνω μνημονευομένων πληροφοριών, συμπληρωματικά στοιχεία μπορεί να ζητηθούν, εφόσον απαιτηθεί κατά περίπτωση, όπως ενδεικτικά στοιχεία αποστολής – παράδοσης της παραγγελίας, τιμολόγησης κ.λπ.


Η Εταιρεία μας TERRA PACK χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που χορηγούνται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας / πελάτες της με αποκλειστικούς σκοπούς, την εκτέλεση της παραγγελίας, την ενημέρωσή τους για προσφορές, διαγωνισμούς, νέα προϊόντα, τυχόν μελλοντική επικοινωνία και την επιβεβαίωση / ταυτοποίηση του πελάτη, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.


Εφόσον οι πελάτες πραγματοποιούν συναλλαγές με πιστωτική κάρτα, κατά την πρώτη συναλλαγή (ενδεχομένως και στο μέλλον) θα χρειαστεί να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου της κάρτας. Το απόρρητο των πληροφοριών διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, ενώ οποιοδήποτε δικαιολογητικό προσκομισθεί από τον πελάτη σχετικά, παραμένει απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας μας.


Η χορήγηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας / πελάτες, σημαίνει ότι συναινούν στη χρήση των δεδομένων αυτών από την Εταιρεία μας για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η Εταιρεία μας κάνει κάθε τι αναγκαίο για να εξασφαλίσει το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και να διασφαλίσει τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των πελατών της / χρηστών της Ιστοσελίδας. Χορήγηση αυτών των δεδομένων σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, γίνεται μόνο όπου επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.


Εφόσον ο χρήστης / πελάτης επιθυμεί να τροποποιήσει, διορθώσει ή διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει χορηγήσει, πρέπει να επικοινωνήσει με το email: info@terrapack.gr. Ανάλογη επικοινωνία πρέπει να γίνει και στην περίπτωση που ο πελάτης / χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που θέλει να αναφέρει οποιοδήποτε πρόβλημα.
Οι χρήστες / πελάτες που έχουν χορηγήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρεία έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπονται στο ν. 2472/97. Σε περίπτωση απευθείας χορήγησης των προσωπικών τους δεδομένων από τους ίδιους τους χρήστες / πελάτες σε τρίτους, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση των δεδομένων αυτών. Ο χρήστης / πελάτης εγγυάται ότι τα δεδομένα που παρέχει είναι ακριβή και αληθή.


Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Οι χρήστες / πελάτες, ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουν ότι μετάδοση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών από τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας πρέπει να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.


Η Εταιρεία, αντιπρόσωποι, διευθυντές και υπάλληλοί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, απώλειας πελατείας, ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από (ή σε σχέση με) τη χρήση ή την παρουσίαση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου αυτής, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ποιότητα των προϊόντων θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών, αλλά τα προϊόντα προσφέρονται στους χρήστες / πελάτες «όπως είναι».

cookies

Η Εταιρεία μας TERRA PACK χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αρχεία που αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας την καλύτερη λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς να προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, ενώ όταν η παραγγελία του πελάτη ολοκληρωθεί, διαγράφονται αυτόματα.


Η Εταιρεία μας ενημερώνει την Ιστοσελίδα της ανά τακτά διαστήματα, επιφέροντας προσθήκες και τροποποιήσεις. Ομοίως ενημερώνεται και τροποποιείται και η παρούσα πολιτική χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών / χρηστών, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνονται με δική τους πρωτοβουλία για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της.


Οι χρήστες / πελάτες της παρούσας Ιστοσελίδας συναινούν με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης της και με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή διατυπώνεται ανωτέρω, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με μόνη τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.


Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Ακυρότητα οιουδήποτε όρου, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων, που παραμένουν ισχυροί. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, αρμοδιότητα έχουν τα δικαστήρια της Χαλκίδας.


ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία ή/και εκτελούντες την επεξεργασία ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό της συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα. Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η επικοινωνία της Εταιρείας με το Υποκείμενο για την εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει καταγράψει στις φόρμες επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα, το οποίο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας αυτής, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κειμένη νομοθεσία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η  Εταιρεία λαμβάνει  όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Γενικότερα, αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την μη ορθή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας της και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται σε αυτή.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η Εταιρεία καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας. 
Η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ
Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της Ιστοσελίδας μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Τα Υποκείμενα θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
Το Υποκείμενο δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). Επίσης, το Υποκείμενο δικαιούται να προβάλλει εγγράφως οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@terrapack.gr, ή από την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.
Εναλλακτικά το Υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της Εταιρείας , η οποία μπορεί να ζητήσει από το Υποκείμενο να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Στην περίπτωση που το Υποκείμενο θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»:

Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23
Τηλέφωνο: 210 6475628
E-mail:  contact@dpa.gr
Cookies - Συναίνεση
Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί τον μηχανισμό καταγραφής κινήσεων cookies για την καλύτερη προσαρμογή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών του, και σύμφωνα με τον GDPR (General Data Protection Regulation)-«Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων» (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνεπώς θα πρέπει να συμφωνήσετε με την πολιτική μας αν συνεχισετε την περιήγηση και τις αγορές σας μέσα από το κατάστημα μας.